Ny insats för att bevara vilda växter i Helsingborg

En fjärdedel av de vilda växterna i Sverige är rödlistade. Det innebär att de kommer att försvinna om ingen agerar. Att bevara Sveriges biologiska mångfald är avgörande för en vacker och fungerande natur, som är väl rustad för att anpassa sig till ett klimat i förändring. Nu tar vi tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen till ett nytt, innovativt arbetssätt för att bevara två av dessa hotade växter, skogsklockan och ängsskäran. Fröer har samlats in och drivits upp och totalt har således 800 plantor planterats ut i Helsingborgs naturreservat.

Genom att knyta samman Helsingborgs stads naturvårdsarbete med Fredriksdal museer och trädgårdars bevarande i odling skapas nya förutsättningar för att kunna rädda dessa två arter. Skogsklocka (ursprungligen från Mörarp) har sin enda kvarvarande skånska växtplats i Helsingborg och ängsskära (ursprungligen från Fleninge) är på tillbakagång i Skåne. I det förvaltningsövergripande samarbetet i Helsingborg (kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen) har fröer från dessa två hotade arter samlats in i det vilda och drivits upp till sammanlagt 800 små plantor. Dessa har nu planteras ut i en handfull av stadens naturreservat och förhoppningsvis säkrat arternas lokala fortlevnad.

Helsingborg stad bedriver sedan många år ett aktivt naturvårdsarbete på flera fronter. Områden med höga naturvärden skyddas som naturreservat och sköts på ett sätt som gynnar en rik biologisk mångfald. Ny natur anläggs och skötseln anpassas för att den ska vara optimal för de arter som lever där. Oftast handlar skötselinsatserna om större åtgärder i hela miljöer, exempelvis genom att vi anlägger en betesmark eller en äng. Att kunna arbeta riktat med två hotade arter som är på väg att försvinna från Skåne hör till ovanligheterna.

– Skogsklocka och ängsskära var självklara inslag i det historiska kulturlandskapets artrika miljöer som ängar och skogar som betas av boskap. Anledningen till att de båda växterna, och över fyratusen andra växter och djur, är på rödlistan är att dessa miljöer försvunnit eller förändrats. Helsingborgs stad restaurerar och återskapar just sådana miljöer. Det ger oss rätt förutsättningar för denna insats. Vi vårdar naturområdena och Fredriksdal museer och trädgårdar bidrar med både växtmaterial och expertkunskap, säger Linda Hellberg, naturvårdare på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.

Vi på Fredriksdal museer och trädgårdar utvecklar sedan 2015 ett regionalt bevarande av hotade vilda växter tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Botaniska trädgården i Lund och Lunds botaniska förening. Att bevara vilda växter i odling är ett komplement till bevarande i naturen och blir som en säkerhetskopia. I förlängningen kan nya plantor odlas fram för att spridas till nya platser i naturen, precis som vi nu gjort.

– Både stadens naturvårdsarbete och Fredriksdals bevarandearbete är i framkant. Genom att låta de båda gå hand i hand skapar vi något nytt som verkligen kan flytta fram positionerna för dessa två rödlistade växtarter. Att bevara och utveckla naturens mångfald av arter är att rusta naturen inför klimatförändringar. Men även att bevara en växtart i fler geografiska områden kan göra arten mer robust för förändringar. På så vis kan denna lokala insats få betydelse för de här arternas framtid både lokalt men även långt utanför vår stad, säger Jakob Sandberg, biolog här på Fredriksdal museer och trädgårdar.