Botanisk trädgård

I Fredriksdals botaniska trädgård kan du uppleva Skånes vilda flora. Eller rättare sagt, ett stort urval ur Skånes unika växtvärld.

Här kan du se, känna på (försiktigt), lukta på och fotografera växter som du inte ens trodde fanns. Mångfalden av växter är störst i landet, eftersom arter från norr och söder, öster och väster möts i Skåne. Men i Skåne finns också flest rödlistade arter, växter som inte kommer att finnas kvar i vår del av världen om ingenting görs.

På Fredriksdal är arbetar vi med att rädda kvar några av Skånes mest hotade vilda växter. Bland mer kända blommor, som prästkragar och slåttergubbar, huserar den botaniska trädgården även en rad unika och sällsynta växter. Sedan 2015 samarbetar Fredriksdal med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds botaniska förening och Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. Målsättningen är att kartlägga vilka arter som löper störst risk att försvinna och sedan bygga upp en ny framtid med en fortsatt blomrik natur som en säkerhetskopia på Fredriksdal. Efterhand som vi odlar fram fler frön får växterna vända tillbaka till den skånska naturen. Vi sprider dem till nya platser.

Landskapshistoriska delen

I trädgårdens landskapshistoriska del kan du ta en promenad genom en rad skånska naturtyper. Besök ängar, skogar och betesmarker som anlagts och formats under 80 år. Du upplever ett helt landskap under ett besök.

Växter

Nedan kan du läsa om några av växterna som botaniska trädgården bevararar i odlingen.

Åkerranunkel

Åkerranunkel (Ranunculus arvensis)

Rödlistad som sårbar. Ett åkerogräs som minskat kraftigt och bara hittats på en plats. Fredriksdal och Länsstyrelsen har sedan 2016 sått ut växten på en ny plats i Skåne för att bevara den för framtida generationer.

Sommarklynne

Sommarklynne (Valerianella dentata)

Rödlistad som sårbar. Åkerogräs som växer i Skåne, på Öland och på Gotland. Finns just nu endast på tre platser i Skåne. Frön samlades in vid Mölle under 2016 och växten trivs på Fredriksdal. Redan 2017 fanns det tillräckligt med frön för att så ut den på en ny växtplats i Skåne.

Korndådra

Korndådra (Neslia paniculata)

Rödlistad som starkt hotad. Åkerogräs som mer eller mindre har försvunnit från Skåne. På 1970-talet växte den på över 150 olika platser. Men under 2016 fanns den inte att hitta någonstans. Ett unikt fynd i Sjöbo under 2017 gjorde att Fredriksdal kunde samla in lite frön för att odla. Just nu hoppas vi på att vi ska lyckats odla fram tillräckligt med frön för att kunna sprida tillbaka växten i naturlig miljö.

Spjutsporre

Spjutsporre (Kickxia elatine)

Fridlyst och rödlistad som starkt hotad. Ett åkerogräs som bara växer på några få platser i sydvästra Skåne, på Öland och på Gotland.

Kalvnos

Kalvnos (Misopates orontium)

Fridlyst och rödlistad som nära hotad. Åkerogräs som numera är mycket ovanligt i naturen. Kalvnos var till och med försvunnen ur den skånska floran under ett par år. Tack vare att växtens frön kan överleva så länge i jorden återfanns den 1995 på en tidigare växtplats i Lerhamn, norr om Helsingborg. Efter att jorden rörts om började fröna att gro igen.

Dvärgjohannesört

Dvärgjohannesört (Hypercium humifisum)

Fridlyst och rödlistad som starkt hotad. Dvärgjohannesört kan växa som ogräs i sandiga åkrar och längs kotrampade stigar i ogödslade betesmarker. Växten trivs inte med hur stora delar av landskapets natur används i dag. Växten har försvunnit från två tredjedelar av de platser den växte på i mitten av 1900-talet.

Slåttergubbe

Slåttergubbe (Arnica montana)

Rödlistad som sårbar. En karakteristisk växt för traditionella ängar och betesmarker. Slåttergubbe har använts som medicinalväxt och än i dag finns den att köpa i hälsokostaffärer. Man kan se slåttergubbar på många håll, men utvecklingen går fort åt fel håll. På bara 15 år har slåttergubben försvunnit från hälften av de platser där de brukade växa.

Kattfot

Kattfot (Antennaria diocia)

En liten växt som förr har varit riklig i magra betesmarker och på ängar. I dag är det en av de växter som minskar fortast i Skåne. På Fredriksdals finns det frön från ett av de ställen där den fortfarande finns i överflöd i naturen. Växtens mjuka blomställningar påminner om kattens små tassar.

Ängslilja

Ängssilja (Silaum silaus)

Fridlyst och rödlistad som akut hotad. En ängsväxt som är väldigt sällsynt och som i dag bara finns i Skåne. Ängssilja växer på Fredriksdal sedan 2015. I ett experiment för att fastställa vilka miljöer som växten trivs bäst i odlas plantorna på ängar av olika slag på Fredriksdal.

Klockgentiana

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe)

Fridlyst och rödlistad som sårbar. Gentianan är anpassad till ogödslade och välskötta ängar samt betesmarker. I dag är växten på stark tillbakagång då lantbruket förändrats och dess naturliga miljöer blivit alltmer sällsynta. Den vackra, lilla fjärilen alkonblåvinge, är helt beroende av växten. På Fredriksdal vill vi förstås bidra till att bevara gentianan för att både växt och fjäril ska finnas kvar i framtiden.

Smörbollar

Smörbollar (Trollius europaeus)

Fridlyst i Skåne. En ängsväxt som växer naturligt i norra Sverige, men som fick möjlighet att sprida sig långt söderut tack vare att den gynnades av det historiska ängsbruket. Blomman har minskat kraftigt i modern tid i Skåne eftersom det inte finns särskilt många ängar kvar. Fredriksdal har under 2017 samlat in frön för att sprida dem på friluftsmuseets fuktiga ängar.

Stinkmålla

Stinkmålla (Chenopodium vulvaria)

Fridlyst och rödlistad som starkt hotad. Den här lilla obetydliga växten växer numer bara som ogräs längs gator på Falsterbohalvön och i Mjölby i Östergötland. Växten har dock flyttat in för gott på Fredriksdal och producerar många frön som kommer att användas för att sprida arten på både gamla och nya växtplatser i Skåne.

Klubbfibbla

Klubbfibbla (Arnoseris minima)

Rödlistad som starkt hotad. Den här lilla växten var förr vanlig när Skånes magra sandmarker odlades som tillfälliga trädesåkrar. Finns i dag endast på cirka fem platser. I dag finns det ett par hundra plantor av den här lilla växten vid Hedströms gavel i stadskvarteret på Fredriksdal. Vem vet, kanske kan Klubbfibblan återhämta sig i stadsmiljö om deras naturliga växtplatser försämras?